Monday, 29 May 2023 - 12 : 16 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 29 May 2023 - 12 : 16 pm
spot_img
spot_img
spot_img

การเคหะแห่งชาติ เปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ 112813 เนื้อที่ประมาณ 1-0-96.7 ไร่ และโฉนดเลขที่ 55968 เนื้อที่ประมาณ 2-3-62 ไร่ รวม 2 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 4-0-58.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำ 1,900,000 บาท (ทำสัญญาคราวเดียว) ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า
ปีที่ 1-3 ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเดือนละ 119,500 บาท ปีที่ 4-6 ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเดือนละ 137,500 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 100,000 บาท และกำหนดหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 412,500 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
ประมาณ 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 6693 , 0 2351 6224 และสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5332 9799 และ 08 4387 3951 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img