Monday, 29 May 2023 - 12 : 28 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 29 May 2023 - 12 : 28 pm
spot_img
spot_img
spot_img

การเคหะแห่งชาติ สำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมตลาดห้วยขวาง เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะ


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์งาม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อม ความสะอาด การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย กลิ่น และฝุ่นในพื้นที่ตลาดและชุมชน พร้อมร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงยังได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนต่อไป

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img