Tuesday, 26 September 2023 - 12 : 45 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Tuesday, 26 September 2023 - 12 : 45 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ออมสิน ผนึกกำลังภาคเอกชนส่งเสริมศักยภาพ Startup และ SMEs ไทย

นางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ นายไบร์อัน โธมัส ฮิลล์ Head of Tops Tongtin ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ระหว่าง ธนาคารออมสิน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ในการก่อตั้งกิจการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือขยายกิจการ พร้อมส่งต่อผู้ประกอบการให้กับโครงการท็อปส์ ท้องถิ่น ให้เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือจัดอบรมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านธุรกิจ หรือการจับคู่ธุรกิจ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img