Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 42 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 42 am
spot_img
spot_img
spot_img

หอการค้าไทย จับมือ ซีพี ออลล์ แม็คโคร โลตัส หนุนผู้ประกอบการ-เกษตรกร สร้างช่องทางธุรกิจ พร้อมผนึกกำลังเป็นแหล่งกระจายผลผลิตการเกษตร

นายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้มีการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกและเครือข่ายบริษัทต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 8 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวกับกลุ่มซีพี ออลล์ ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ชัดเจนเป็นอย่างมาก ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1)  การพัฒนาศักยภาพ SMEs และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ Modern Trade 2) การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเข้าสู่ตลาด 3) การสร้างนักธุรกิจด้านเกษตรและยกระดับสินค้า ผ่านโครงการสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และโครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐาน ThaiGAP 4) การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ หอการค้าไทยได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเข้าไปส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการโคเนื้ออย่างครบวงจร

อย่างไรก็ตาม สินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ มักประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ อีกทั้งสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ยังส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ทั้งตลาดภายในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสอบถามไปยังกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่า มีผักและผลไม้จากเกษตรที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น มะม่วง ส้ม สับปะรด ลำไย ลองกอง มะพร้าว ลิ้นจี่ โดยมีผลผลิตรวมกว่า 2.4 ล้านตัน ใน phase แรก ซึ่งเป็นผักและผลไม้ที่จะออกตามฤดูกาลว่ามีผลผลิตประมาณ 2.4 ล้านตัน และได้ส่งข้อมูลให้ กลุ่ม CP ทั้งสามเครือข่าย ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการขั้นต่อไป ทั้งสามเครือข่าย จะลงพื้นที่ ที่มีปริมาณผักและผลไม้จำนวนมากเพียงพอ และทำโรงบรรจุภัณฑ์และต้องยกระดับมาตรฐาน GAP ด้วย ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการส่งออกผักและผลไม้ไปยังต่างประเทศด้วย

ซึ่งทั้ง ซีพี ออลล์ โลตัส และแม็คโคร ยินดีให้การสนับสนุนรับซื้อผลผลิตดังกล่าว เพื่อมาจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว เช่น ซีพี ออลล์ รับซื้อ “ถั่วลายเสือ” จากวิสาหกิจชุมชนแม่ฮ่องสอน ขายผ่านร้านเซเว่นฯ โลตัส รับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ จากชมรมผู้ผลิตมะม่วงเชิงธุรกิจ จ.พิจิตร-พิษณุโลก โดยผ่านการแนะนำจากประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรและกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงทับไทร จ.พิจิตร แม็คโคร ติดต่อกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วง อ.บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งมีเกษตรกรกว่า 60 ราย

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาว่า มีความร่วมมือกับหอการค้าไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการหลายกิจกรรม เช่น โครงการ Big Brother โครงการ Business Accelerator

นอกจากนั้น ซีพี ออลล์ ยังมอบโอกาสด้านธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศ สร้างโอกาสในการเป็นคู่ค้าธุรกิจกับซีพี ออลล์ เช่น เกษตรกรผู้ปลูก “กล้วยหอมทอง” เป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาสทางธุรกิจการจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

“สำหรับความร่วมมือกับหอการค้าไทยในอนาคต ซีพี ออลล์ ยังคงช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็น Offline และ Online และการจับคู่ทางธุรกิจด้วยโครงการวันแห่งโอกาสดี@CP ALL” นายปิยะวัฒน์ กล่าว

นางศิริพร  เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนเกษตรกรและ SME คือสิ่งที่แม็คโครทำมาโดยตลอด โดยแม็คโครมีคู่ค้า (Supplier) ที่เป็นผู้ผลิต SME จำนวน 2,000 ราย และมีคู่ค้าที่เป็น SME ประเภทเกษตรกรรายย่อยอีกกว่า 7,000 ราย ซึ่งในแต่ละปีแม็คโครได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่สาขาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 170,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท นอกจากนี้ แม็คโครมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และเป็นแหล่งกระจายสินค้า SME ไทยสู่ประเทศอาเซียน

“สำหรับปี 2564 นี้ คาดว่าจะรับซื้อผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 20% ทั้งมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ราย เป็น 1,400-1,500 ราย โดยแม็คโครมีการเปิดศูนย์กระจายสินค้าย่อย เพื่อรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตกรในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่า 6 แห่งทั่วประเทศ” นางศิริพร กล่าว

นายสมพงษ์  รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย โดยที่ผ่านมาโลตัสมีความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการไทยมากมาย อาทิ โลตัสเข้าร่วมโครงการ Big Brother อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME ให้คำปรึกษาและแนะนำในการต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการขยายช่องทางการขายผ่านสาขาของโลตัส ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

“ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรจำนวนมากประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในเบื้องต้น โลตัสจะร่วมมือกับหอการค้าไทย รับซื้อมะม่วงกว่า 1,000 ตันจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายของหอการค้า นอกจากนั้น ตลอดทั้งปีนี้ โลตัสจะเดินหน้ารับซื้อผักและผลไม้เพิ่มขึ้น 10,000 ตันจากปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศ” นายสมพงษ์ กล่าว

#หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#thaichamber #TCC #BOT

ข่าวล่าสุด

spot_img