Monday, 20 May 2024 - 4 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 4 : 29 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ การบินไทย เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” ประเดิมล็อตแรกไปเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก วันที่ 6 มีนาคมนี้ มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการผลไม้ไทย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไม้ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมาได้ประสานงานและเจรจาหารือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท Profreight Group (ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์) และ บริษัท Swift จำกัด (ผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย) ในการขนส่งผลไม้ไทย เช่น มะม่วง ทุเรียน มังคุด ทางอากาศไปยังประเทศเป้าหมาย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าไทย อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันในการจัดงานเปิดตัวการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ โดยนำร่องส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย ไปยังตลาดเกาหลีใต้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นเที่ยวบินแรก จำนวน 20 ตัน ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยจะมีการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังเกาหลีใต้รวม 13 เที่ยวๆ ละ 20 ตัน รวมทั้งสิ้น 260 ตัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่วมกันในการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือในการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังตลาดต่างประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าผลไม้ไทย และการผลักดันตามนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการส่งออกให้กับผลไม้ไทย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มอบหมายให้กรมฯ ดำเนินการ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้อย่างต่อเนื่องรวมกว่า 38 กิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching)ในตลาดต่างๆ ทั่วโลก การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ (In-Store Promotion) การจัดกิจกรรม Thai Fruits Golden Months ในภูมิภาคจีน การจับคู่เจรจาสินค้าอาหารฮาลาลและผัก ผลไม้สด ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ การจัดมหกรรมผลไม้ภาคตะวันออกในเดือนเมษายน และการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2021 “The Hybrid Edition” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก โดยสินค้าเกษตรที่ผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมแปลงให้มีความพร้อมสำหรับการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ ที่เน้นความสอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นช่องทางการซื้อขายออนไลน์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระจายได้สูง เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีการขายแบบใหม่ ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เน้นการป้องกันพึงระวังตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวและการจัดการในสวนผลไม้จนถึงการขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และได้วางแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ปัจจุบันเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยได้ 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแรด ทุเรียน มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากรสชาติ “หวาน หอม อร่อย” เป็นที่ถูกปากของคนเกาหลี ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ คือ เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ดังนั้น การส่งเสริมการผลิตและผลักดันมะม่วงส่งออก ผลผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัยจากโรคแมลงศัตรูพืช และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผลต้องสวยซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการห่อผลและอบไอน้ำก่อนส่งออกผ่านความร้อน (Vapour Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใช้เวลา 20 นาที เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้ ต้องปลูกในสวนผลไม้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลี โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Plant Quarantineของประเทศเกาหลี ซึ่งจะมีการตรวจสอบในระดับที่เข้มข้นพอ ๆ กับญี่ปุ่น สำหรับระยะเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เปอร์เซ็นต์ความแก่จะอยู่ที่ 80% เนื้อค่อนข้างละเอียด ผิวมีนวลเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนขนาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งออกอยู่ระหว่าง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด S น้ำหนัก 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M น้ำหนัก 281-350 กรัม/ผล, ขนาด L น้ำหนัก 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL น้ำหนัก 451-550 กรัม/ผล

ด้าน นายสุวิทย์ รัตนจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Profreight Group กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การขนส่งสินค้าทางอากาศเกิดปัญหาขาดแคลนระวางบรรทุกและทำให้ค่าระวางมีอัตราสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรจำพวกผลไม้ในการส่งออกไปขายในต่างประเทศ ทางบริษัทได้ร่วมมือกับการบินไทยโดยเซ็นสัญญาเช่าเหมาลำ Boeing 777-300ER จำนวน 13 เที่ยวบิน จากกรุงเทพ ไปอินชอน โดยมีเที่ยวบินออกทุกวันเสาร์ และ รับสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้กลับมายังประเทศไทย ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีระวางที่แน่นอนและราคาค่าขนส่งที่เหมาะสมให้กับผู้ส่งออกในฤดูกาลนี้ ซึ่งทางบริษัทต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) และ บริษัท Swift จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

ด้าน นางปภาวี สุธาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Swift จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาบริษัท Profreight Group) เพื่อจองพื้นที่ จำนวน 20 ตัน ต่อเที่ยวรวม 13 เที่ยวบิน ในการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดพิเศษ โดยจะเป็นการรวบรวมจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ในช่วงฤดูมะม่วงออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยฯ ให้บริการส่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ไปทั่วโลก เพื่อช่วยให้สินค้าจากผู้ผลิตและเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานครั้งนี้บริษัทได้ลงนามสัญญากับบริษัท Profreight Group เพื่อจัดสรรการเช่าเหมาลำเที่ยวบิน ไปยังประเทศเกาหลีใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 เที่ยวบิน ด้วยเที่ยวบิน TG 656 ออกจากกรุงเทพ เวลา 2330น. ถึง กรุงโซล เวลา 06.55 น. ซึ่งเที่ยวบิน วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นเที่ยวบินแรก นอกจากนี้ เครื่องบินที่ทำการบรรทุก สำหรับ เช่าเหมาลำ เป็น 77B หรือ Boeing 777-300ER ขณะที่การบินไทยยังให้บริการ การขายแบบ Kilo Rate ในเส้นทางทั้งประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

สำหรับการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังตลาดโลกในปี 2563 มีปริมาณ 1,645,500 ตัน ลดลง 16.46% มีมูลค่า 104,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยเป็นการส่งออกมะม่วงสด 8,726 ตัน เพิ่มขึ้น 49.14% มูลค่า 1,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.36% ทุเรียนสด 62,089 ตัน ลดลง 5.26% มูลค่า 65,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.30% และมังคุดสด 29,195 ตัน ลดลง 28.62% มูลค่า 15,020 ล้านบาท ลดลง 10.07%

ส่วนการส่งออกผลไม้สดไทยไปยังเกาหลีใต้ ปี 2563 มีปริมาณทั้งหมด 9,910 ตัน เพิ่มขึ้น 9.96% มูลค่า 844 ล้านบาท ลดลง 31.45 % โดยเป็นการส่งออกมะม่วงสด ปริมาณ 8,170 ตัน ลดลง 20.28% มูลค่า 674 ล้านบาท ลดลง 34.60% ทุเรียนสด 1,100 ตัน เพิ่มขึ้น 8.12% มูลค่า 76.31 ล้านบาท ลดลง 11.41% และมังคุดสด 500 ตัน ลดลง 34.85% มูลค่า 83.48 ล้านบาท ลดลง 20.18%

ข่าวล่าสุด

spot_img