Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กลุ่ม ปตท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ผ่านโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

ร่วมสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำพลาสติก Innoplus รวมมูลค่ากว่า 3,300,000 บาท อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนน้ำแข็งแห้งแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบการสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดยมี พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่

นายกฤษณ์ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง กลุ่ม ปตท. จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2564 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้บริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำพลาสติก Innoplus จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 300 ถัง ซึ่งทำจากพลาสติก INNOVA Polymer มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสามารถลดการเกิดตะไคร่น้ำ ลดปัญหาการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประกอบการดำเนินโครงการฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บาท โดย ปตท. สนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มากว่า 22 ปี มูลค่ารวม 96 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ยังได้สนับสนุนกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการทำฝนเทียมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี โดยปีนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปตท. ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. มาใช้สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน ‘ชมรมพลังไทยใจอาสา’ อีกทั้งยังดำเนินงานเชิงป้องกันภัยธรรมชาติในระยะยาว ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. และสังคมไทย ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบการสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดยมี พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่

นายกฤษณ์ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกปี ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง กลุ่ม ปตท. จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2564 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้บริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำพลาสติก Innoplus จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 300 ถัง ซึ่งทำจากพลาสติก INNOVA Polymer มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสามารถลดการเกิดตะไคร่น้ำ ลดปัญหาการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายประกอบการดำเนินโครงการฯ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,300,000 บาท โดย ปตท. สนับสนุนตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มากว่า 22 ปี มูลค่ารวม 96 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ยังได้สนับสนุนกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการทำฝนเทียมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี โดยปีนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ปตท. ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. มาใช้สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน ‘ชมรมพลังไทยใจอาสา’ อีกทั้งยังดำเนินงานเชิงป้องกันภัยธรรมชาติในระยะยาว ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. และสังคมไทย ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด

spot_img