Friday, 14 June 2024 - 3 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 3 : 53 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กคช. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐเตรียมที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่ EEC

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนการจัดทำโครงการจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาตลอดระยะเวลา 48 ปี จำนวนกว่า 742,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี“คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (Housing For All) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล จึงมอบให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยไปแล้วประมาณ 29,400 หน่วย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 4,800 หน่วย จังหวัดชลบุรี ประมาณ 18,000 หน่วย และจังหวัดระยอง ประมาณ 18,000 หน่วย 

ข่าวล่าสุด

spot_img