Friday, 14 June 2024 - 1 : 40 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 1 : 40 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

สวทช. จัดเต็ม Bootcamp “NSTDA Deep Tech Acceleration” 4 วัน 3 คืน ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกสู่เชิงพาณิชย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จัดกิจกรรม Boot Camp ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “NSTDA Deep Tech Acceleration: แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก” จากการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เพื่อเร่งรัดพัฒนาให้ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมต่อยอดผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ผลักดันให้เทคโนโลยีเชิงลึกที่ได้รับการวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นเกิดการนำไปใช้จริง มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการ 29 ทีม ใน 3 สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) Food Technology  (2) Assistive Technology Devices และ (3) IOT for Smart Industry เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Tech Startup มาร่วมแบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และเครื่องมือในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้ต่อยอดผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ถึงแม้เราจะมีจำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนอยู่จำนวนไม่น้อย แต่การผลักดันงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดยังมีไม่มากนัก เพราะการนำผลงานวิจัยเหล่านี้ออกไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ อย่างเข้มข้นทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจและด้านตลาด ตั้งแต่การหา Product/Market Fit ไปจนถึงการออกแบบ Business Model โดยอย่างแรกและสำคัญที่สุดคือต้องหาลูกค้าให้เจอ ทำความเข้าใจกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า ทดสอบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เรานำเสนอในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าหรือผู้ใช้ได้จริงหรือไม่และอย่างไร มีตลาดรองรับที่ดีพอที่จะทำให้เติบโตได้หรือไม่ รูปแบบธุรกิจและการหารายได้จะเป็นอย่างไร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จำเป็นต้องผ่านการทวนสอบซ้ำไปซ้ำมาจนได้ข้อมูลชัดเจนเพียงพอต่อการนำมาใช้ประกอบการพัฒนางานวิจัยและธุรกิจนวัตกรรมออกไปสู่ตลาดได้จริง ดังนั้น หากเราต้องการเห็นการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ตลาด เร่งกระบวนการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้สามารถนำงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้

“โครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration เป็นโปรแกรมเร่งกระบวนการเติบโตและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้สามารถนำงานวิจัยพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะมีเครื่องมือในการทดสอบความต้องการของเทคโนโลยีจากผู้ใช้งาน (Human Desirability) ทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี สามารถผลิตได้และทำซ้ำ และทดสอบความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีตลาดที่ชัดเจน และมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีทีม Coach & Mentor เป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุน/แหล่งทุน หรือหน่วยงาน/ผู้ที่สนใจร่วมมือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วย”  นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน Tech Startup หลายท่าน เช่น คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ (Sasin Sustainability and Entrepreneurship Center) หนึ่งในวิทยากรที่มาให้ความรู้ในหัวข้อ “The Venture Capital Investment Process” ซึ่งคุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน เป็นหนึ่งในกูรูแห่ง Tech Startup มีประสบการณ์หลายด้านใน Tech startup ecosystem เช่น ด้านการบริหารและการลงทุน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการบ่มเพาะ Startup รวมถึงประสบการณ์ในการบ่มเพาะและเริ่มต้นสร้างธุรกิจ startup ภายในองค์กรชั้นนำมาแล้วหลายองค์กร หรือการให้ความรู้เรื่อง Entrepreneurial Finance จาก ดร.พณชิต กิตติปัญญางาน CEO /Co-Founder ZTRUS และอดีตนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ “Lesson Learned : Tech to Market Live Cases ” โดย รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ก่อตั้งบริษัท กิสโค จำกัด (Gissco Co., Ltd.) เจ้าของนวัตกรรม ‘การหล่อโลหะแบบ Slurry Metal Casting Technology’ ที่มาร่วมเล่าประสบการณ์กว่า 15 ปี ของการทำสตาร์ทอัพสายวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึง รศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์และนักวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ และ CTO บริษัทสตาร์ทอัพด้าน Food Packaging & Food Contact Materials ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ผ่าน Bootcamp “Deep Tech Acceleration by NSTDA” ในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวล่าสุด

spot_img