Friday, 14 June 2024 - 12 : 05 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 12 : 05 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ธอส. เปิด 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ กรอบวงเงินรวม 23,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกต่ำสุด 1.75% ต่อปี ผ่อนชำระเงินงวดแบบขั้นบันได [ตัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงินรวมอีก 23,000 ล้านบาท เปิดตัว 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 1.75% ต่อปี ให้ชำระเงินงวดแบบขั้นบันได ตัดชำระเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ลูกค้าไม่ Payment  Shock กู้ 1 ล้านบาท เงินงวดปีแรกเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี พิเศษฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มพนักงานที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Be Simple, Make it Simple” ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้เตรียมกรอบวงเงินอีก 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่ม Business Solution เพิ่มเติมจากการออก 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกมาเพื่อให้ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป สามารถผ่อนชำระด้วยเงินงวดที่ปรับขึ้นในจำนวนที่สอดคล้องกับรายได้แบบขั้นบันได และตัดชำระเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษ!! ลดภาระให้กับลูกค้าโดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม ซึ่งมีรายละเอียดของทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่านั้น (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,600 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

2.โครงการสินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2,500,000 บาท     ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track เป็นต้น อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81% ต่อปี กรณีกู้ 2,500,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้น 10,300 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

3.โครงการสินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดโดย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.05% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,200 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

4.โครงการสินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทต่อเดือน และอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี  กรณีกู้ 3 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

5.โครงการสินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

“การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธอส. ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตหรือ Payment Shock อาทิ โครงการสินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% ต่อปี โดย MRR ของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่ 6.150% อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียง 2.75% ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท ซึ่งเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสมทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้”นายฉัตรชัย กล่าว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 5 ประเภท มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง (Business Solution) ในปี 2564  ให้เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 75,474 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ข่าวล่าสุด

spot_img