Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 10 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 10 pm
spot_img
spot_img
spot_img

DITP แนะผู้ประกอบการไทยรักษามาตรฐานสินค้าอาหารไทยหลังมาเลเซียคุ้มเข้มตรวจสารตกค้างในอาหารนำเข้า

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่า มาเลเซียได้ให้ความสำคัญกับการสุ่มตรวจสินค้าอาหารนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าผัก ผลไม้ ปลา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา และปลากระป๋อง เป็นต้น จึงขอให้ผู้ส่งออกสินค้าอาหาร โดยเฉพาะ ผักผลไม้ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม พิจารณาให้ความสำคัญต่อการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมาเลเซียที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นฐานการผลิตอาหารคุณภาพสูงของโลก

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าอาหารไปยังมาเลเซีย จะไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) และใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) เว้นแต่กรณีผู้นำเข้าร้องขอ แต่ผู้ส่งออกควรจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยสินค้าอาหารของมาเลเซียที่มีระบุไว้ใน กฎหมาย Food Act 1983 และ Food Regulations 1985 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร ซึ่งมีหน่วยงาน Food Safety and Quality Division (FSQD) ของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสุ่มตรวจสอบแหล่งที่ตั้งของอาหาร การออกใบอนุญาต การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น

ทางด้านการส่งออก พบว่า ในช่วงปี 2563 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซีย มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 18,945.99 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป และแผงวงจรไฟฟ้า ตามลำดับ สำหรับสินค้าอาหารไทยที่ส่งออกไปยังตลาดมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าส่งออกรวมทั้งสิ้น 803.75 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นสินค้า ไก่ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ สินค้าประมง และน้ำตาลทราย ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสามารถขอตรวจมาตรฐานก่อนการส่งออกได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร และสามารถสอบถามข้อมูลการส่งออกเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ติดต่อ enquiry@thaitrade.my หรือเข้าดูกฎระเบียบการส่งออกไปมาเลเซียเบื้องต้นได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนโทร.1169

ข่าวล่าสุด

spot_img