spot_img
Friday, 12 August 2022 - 9 : 04 pm
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 12 August 2022 - 9 : 04 pm
spot_img

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท จาก คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงอุทกภัย ซึ่งธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปีเพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ณ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img