Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 08 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 08 am
spot_img
spot_img
spot_img

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด โดยสำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เข้าร่วมการประเมินและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เพื่อดำเนินการให้องค์กรและบุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่องคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน คปภ. จึงได้จัด In-House Training ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ.”

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นีรนาท นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในด้านการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ มาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำนักงาน คปภ. โดยท่านวิทยากร ได้ให้ข้อแนะนำในเรื่องหลักการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมยก case study ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของสำนักงาน คปภ.

ทั้งนี้การประเมิน ITA ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก ประเมินจากบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการประเมิน ITA และสามารถตอบคำถามได้ชัดเจน ส่วนที่สอง ประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งมีความเกี่ยวข้อง กับภารกิจขององค์กร โดยองค์กรจะต้องสามารถทำให้เกิดความเข้าใจถึงกลไกการทำงานขององค์กรและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และส่วนที่สามประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ขององค์กรที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรด้วยการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีช่องทางในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์นั้นมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับทุกสายงานขององค์กร ทั้งในด้านของช่องทางการติดต่อผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการทุจริต นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินในปี 2564 สำนักงาน คปภ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการเตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมิน ITA ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธาน รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุกคนเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมิน ITA เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติงานประจำวันอีกด้วย

“การจัด Training และการเตรียมการเข้ารับการประเมิน ITA ของสำนักงาน คปภ. ไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะให้ได้รับผลการประเมินที่ได้คะแนนดีขึ้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงในการเตรียมการครั้งนี้ คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้านประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคนในองค์กร” เลขาธิการ คปภ. ย้ำในตอนท้าย

ข่าวล่าสุด

spot_img