Friday, 14 June 2024 - 5 : 13 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 5 : 13 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กสิกรไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564

ธนาคารกสิกรไทยลดภาระทางการเงินให้ลูกค้า ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 ดังนี้

มาตรการประเภทที่ 1 ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องติดต่อธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลทุกราย

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย ลดดอกเบี้ย จาก 18% เหลือ 16 %
 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash  ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 25%
 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ25%
 • สินเชื่อรถ KLeasing สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยจาก 28% เหลือ 24%

มาตรการประเภทที่ 2 มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล

 • ลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

                        ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี (ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตร กรณีเลือกทางเลือกนี้)

 • บัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี

ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี (ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตร กรณีเลือกทางเลือกนี้)

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี

ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย  ธนาคารมอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

เพื่อรักษาระยะห่างและลดความเสี่ยงในช่วงโควิด ช่องทางการลงทะเบียนพิมพ์ @help ผ่านช่องทางไลน์ KBank Live หรือ ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888

มาตรการประเภทที่ 3  มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ Xpress Loan Long Term Loan มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 3 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2 ลดยอดผ่อนชำระ 30% เป็นเวลา 3 เดือน

ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

เพื่อรักษาระยะห่างและลดความเสี่ยงในช่วงโควิด ช่องทางการลงทะเบียนพิมพ์ @help ผ่านช่องทางไลน์ KBank Live หรือ ติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-888-8822

มาตรการประเภทที่ 4 มอบทางเลือกช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถ KLeasing

 • สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
 • สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ / สินเชื่อรถ (รถใหม่) / สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว) มอบมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม 2 ทางเลือก

                        ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

                        ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน   

เพื่อรักษาระยะห่างและลดความเสี่ยงในช่วงโควิด ช่องทางการลงทะเบียนพิมพ์ @help ผ่านช่องทางไลน์ KBank Live หรือ ติดต่อ KLeasing Call Center 02-696-9999 ต่อ 60 หรือ K-Contact Center 02-888-8888 ต่อ 860

ข่าวล่าสุด

spot_img