Monday, 16 May 2022 - 11 : 15 am
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 16 May 2022 - 11 : 15 am
spot_img
spot_img
spot_img

TOA คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด Thailand’s Top Corporate Brand 2021

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 56,048 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2021 ในครั้งนี้ เป็นผลจากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2564” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด

spot_img
spot_img
spot_img