Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 34 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 9 : 34 pm
spot_img
spot_img
spot_img

กรุงศรี เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME สู้โควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยหลากหลายมาตรการเชิงรุก มุ่งครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านมาตรการเชิงรุกในการจัดทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยหลากหลายมาตรการ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยของธนาคารออมสินเพื่อช่วยลูกค้าให้สามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าในทุกสถานการณ์

นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในไทยตั้งแต่ต้นปี 2563  ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่กรุงศรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเริ่มต้น ธนาคารได้ทำการติดต่อลูกค้า SME เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารรับรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงและสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ผ่านมาตรการช่วยเหลือของธนาคารเองและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐมาตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยล่าสุดกรุงศรีได้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SME ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมไปแล้ว กว่า 7,000 ราย จำนวน 21,500 ล้านบาท และได้พักชำระหนี้ให้กับลูกค้า กว่า 28,000 ราย โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 110,000 ล้านบาท ผ่านพระราชกำหนดพักชำระหนี้ และเป็นยอดสินเชื่อคงค้างประมาณ 42,000 ล้านบาท ผ่านมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคาร อย่างไรก็ดีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ธนาคารจึงเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบและแบ่งเบาภาระของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน”   

โดยสรุปมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม จะมีทั้งในรูปแบบพักชำระเงินต้น พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยจะพิจารณาตามผลกระทบที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า 

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME สามารถติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์โดยตรง หรือแจ้งขอรับมาตรการความช่วยเหลือได้ที่ “โครงการรับเรื่องจากลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” บนเว็บไซต์ krungsri.com หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1572

ข่าวล่าสุด

spot_img