Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 33 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 17 July 2024 - 7 : 33 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19  โดยมีมาตรการ ดังนี้

มาตรการลดดอกเบี้ยสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ลดดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash และสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ลดดอกเบี้ยจาก 28% เป็น 25%

มาตรการเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อแต่ละประเภท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท

ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี นาน 48 เดือน (ยกเว้นบัตร

JCB และรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

ลูกค้าสามารถผ่อนเงินต้นค้างชำระ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% นาน 48 เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ขอใช้บริการดีจังแบ่งชำระรายเดือน)

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

ลูกค้าสามารถปรับลดอัตราผ่อน 30% ของอัตราผ่อนเดิม ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

สินเชื่อรถยนต์

ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อบ้าน

ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาทต่อปี)

ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

ทั้งนี้ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน แอปพลิเคชั่น SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

ข่าวล่าสุด

spot_img