Sunday, 17 October 2021 - 3 : 33 am
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Sunday, 17 October 2021 - 3 : 33 am
spot_img

ปตท. รับรางวัลระดับสากล “Corporate Nation-Building Award” จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมไทย

(เมื่อเร็วๆนี้) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) “Corporate Nation-Building Award (Private)” จากสถาบันการสร้างชาติระหว่างประเทศ (Nation-Building Institute International) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมในประเทศทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  สะท้อนถึงการยอมรับในความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปตท. ได้รางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาติระดับองค์กร (ภาคเอกชน) ในฐานะที่มีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อส่งเสริมนักวิจัยในการร่วมพัฒนาประเทศในระยะยาวและส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมไทย การส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับพลังงานสะอาด การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศและการจัดตั้งสถาบันลูกโลกสีเขียว (Green Global Institute) เป็นต้น

ข่าวล่าสุด