Monday, 20 May 2024 - 3 : 02 pm
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Monday, 20 May 2024 - 3 : 02 pm
spot_img
spot_img
spot_img

ออมสิน ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ธนาคารออมสิน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาทางการเงิน/ลดภาระหนี้สินแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นการช่วยบรรเทาภาระ และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินความสามารถที่จะชำระ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความยั่งยืนทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินอยู่กว่า 42,700 ราย มียอดสินเชื่อคงเหลือ 25,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ สตช. ได้ประสานธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวร่วมกัน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้สินเชื่อตามเจตนารมณ์ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคาร เช่น ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่อนปรนการชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้บริการสินเชื่อแก่ข้าราชการตำรวจฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ ได้แก่ สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับ โครงการนี้เป็นโครงการด้านสวัสดิการกำลังพล เป็น 1 ใน 6 โครงการที่ สตช. มอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ “จากใจตำรวจไทยแด่ประชาชน”.

ข่าวล่าสุด

spot_img