Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 21 am
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 21 am
spot_img
spot_img
spot_img

ธอส. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภท Sustainability Disclosure Recognition ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 หรือพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล

ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการจัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โดย ธอส. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative : GRI เป็นปีแรกและได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุด

spot_img