Friday, 14 June 2024 - 3 : 16 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Splendor-Biz

สื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครบครันบนโลกออนไลน์

Friday, 14 June 2024 - 3 : 16 pm
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

กคช.พม. จับมือกับ เครดิตบูโร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรของลูกค้า กคช. ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตหรือตรวจเครดิตบูโรของผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ปัจจุบันยังมีผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติสามารถขอสินเชื่อจากโครงการดังกล่าว หากไม่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การขออนุมัติสินเชื่อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นั้น ได้กำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตการเคหะแห่งชาติจึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังเครดิตบูโรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอยื่นสินเชื่อในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขอสินเชื่อในการ ยื่นขอตรวจเครดิตบูโร นอกจากนี้ เครดิตบูโรได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อฯ จำนวน 2,000 ราย ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564

“ต้องขอขอบคุณ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามวิสัยทัศน์คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing For All)” นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดในพื้นที่ หรือ Call Center 1615

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร กล่าวว่า “เครดิตบูโรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรให้แก่ผู้เช่าซื้อที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนไม่เกิน 2,000 รายการ ตามการประมาณการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจากสถาบันการเงินในกลไกตลาดปกติได้ ที่ผ่านมา เครดิตบูโรรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก ในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ข่าวล่าสุด

spot_img